สรุปยอดห้องอบรม อำเภอไทยเจริญ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ 18 กันยายน 2562 78 77 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ 24 กันยายน 2562 0 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ 25 กันยายน 2562 80 34 รายชื่อ