สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเลิงนกทา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งค้า 6 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
2 ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งค้า 13 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
3 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา 20 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ