สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเลิงนกทา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งค้า 6 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
2. ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งค้า 13 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
3. อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา 20 กันยายน 2562 70 140 รายชื่อ