สรุปยอดห้องอบรม อำเภอมหาชนะชัย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 5 กันยายน 2562 110 110 รายชื่อ