สรุปยอดห้องอบรม อำเภอป่าติ้ว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 18 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 24 กันยายน 2562 200 74 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 10 ตุลาคม 2562 250 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 12 พฤศจิกายน 2562 250 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 10 ธันวาคม 2562 314 0 รายชื่อ