สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคำเขื่อนแก้ว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาประชาคมบ้านคำม่วง หมู่ที่๗ 6 กันยายน 2562 60 55 รายชื่อ
2. ศาลาวัดบ้านทุ่งมน 5 กันยายน 2562 65 64 รายชื่อ
3. ศาลาวัดวัดบ้านโซงหมู่1 ต.ทุ่งมน 17 กันยายน 2562 60 39 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 23 สิงหาคม 2562 50 38 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 10 กันยายน 2562 50 23 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ 20 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ 27 สิงหาคม 2562 60 59 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ 28 สิงหาคม 2562 70 70 รายชื่อ