สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกุดชุม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 10 กันยายน 2562 27 27 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 11 กันยายน 2562 27 26 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 17 กันยายน 2562 25 22 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 18 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 24 กันยายน 2562 50 5 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 26 กันยายน 2562 50 2 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 27 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 28 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ