สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทรายมูล

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 10 กันยายน 2562 20 2 รายชื่อ