สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองยโสธร

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร 20 กันยายน 2562 75 13 รายชื่อ