สรุปยอดห้องอบรม อำเภอน้ำขุ่น

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น 28 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
2. หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น 29 สิงหาคม 2562 100 2 รายชื่อ
3. หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น 30 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
4. หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น 31 สิงหาคม 2562 100 100 รายชื่อ
5. หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น 1 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
6. หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น 5 กันยายน 2562 200 200 รายชื่อ
7. หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น 6 กันยายน 2562 200 200 รายชื่อ
8. หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น 25 กันยายน 2562 200 200 รายชื่อ
9. หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น 27 กันยายน 2562 200 200 รายชื่อ
10. หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น 30 กันยายน 2562 200 200 รายชื่อ