สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสว่างวีระวงศ์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ 25 กันยายน 2562 20 13 รายชื่อ