สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเหล่าเสือโก้ก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 10 กันยายน 2562 100 71 รายชื่อ