สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาตาล

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สนง.เกษตรอำเภอนาตาล 2 กันยายน 2562 100 99 รายชื่อ
2. สนง.เกษตรอำเภอนาตาล 3 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
3. สนง.เกษตรอำเภอนาตาล 9 กันยายน 2562 100 99 รายชื่อ
4. สนง.เกษตรอำเภอนาตาล 10 กันยายน 2562 100 90 รายชื่อ
5. สนง.เกษตรอำเภอนาตาล 16 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
6. สนง.เกษตรอำเภอนาตาล 23 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ