สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาเยีย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 5 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 12 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 19 สิงหาคม 2562 10 10 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 23 สิงหาคม 2562 40 39 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 26 สิงหาคม 2562 10 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 2 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 9 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 9 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 16 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 23 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 30 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 7 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 14 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 21 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 28 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ