สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทุ่งศรีอุดม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 1 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 5 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 9 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 15 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
7. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 19 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
8. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 21 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
9. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 23 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
10. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 26 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
11. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 28 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
12. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 30 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
13. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 5 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
14. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 6 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
15. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 10 กันยายน 2562 150 100 รายชื่อ
16. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 11 กันยายน 2562 150 100 รายชื่อ