สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสิรินธร

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 5 กันยายน 2562 150 147 รายชื่อ
2. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 20 กันยายน 2562 130 1 รายชื่อ