สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดอนมดแดง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 5 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 11 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 25 กันยายน 2562 30 9 รายชื่อ