สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโพธิ์ไทร

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 3 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 4 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 10 สิงหาคม 2562 150 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 18 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 7 กันยายน 2562 80 67 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 8 กันยายน 2562 150 149 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 9 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ