สรุปยอดห้องอบรม อำเภอตาลสุม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 6 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 25 กันยายน 2562 79 22 รายชื่อ