สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพิบูลมังสาหาร

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 21 สิงหาคม 2562 30 11 รายชื่อ
2. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ 12 กันยายน 2562 200 100 รายชื่อ