สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวารินชำราบ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 6 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ