สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกุดข้าวปุ้น

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 6 กันยายน 2562 81 81 รายชื่อ