สรุปยอดห้องอบรม อำเภอตระการพืชผล

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 19 สิงหาคม 2562 50 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 23 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 26 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 30 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 5 กันยายน 2562 300 300 รายชื่อ