สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบุณฑริก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 9 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 10 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 25 กันยายน 2562 120 104 รายชื่อ