สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาจะหลวย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย 5 กันยายน 2562 200 200 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย 6 กันยายน 2562 200 200 รายชื่อ