สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเดชอุดม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 2 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 6 สิงหาคม 2562 30 29 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 8 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 9 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 13 สิงหาคม 2562 60 55 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 15 สิงหาคม 2562 60 60 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 20 สิงหาคม 2562 60 51 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 22 สิงหาคม 2562 60 16 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 24 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 27 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 29 สิงหาคม 2562 100 8 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 2 กันยายน 2562 300 31 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 3 กันยายน 2562 300 199 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 5 กันยายน 2562 300 201 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 7 กันยายน 2562 300 8 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 9 กันยายน 2562 200 25 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 10 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 11 กันยายน 2562 170 169 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 12 กันยายน 2562 300 33 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 16 กันยายน 2562 300 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 17 กันยายน 2562 300 17 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 19 กันยายน 2562 300 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 23 กันยายน 2562 300 1 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 24 กันยายน 2562 300 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 26 กันยายน 2562 400 30 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 1 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 3 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 8 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 10 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ