สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเขมราฐ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 9 กันยายน 2562 102 102 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 10 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ