สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเขื่องใน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 6 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
2. อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 5 กันยายน 2562 75 75 รายชื่อ
3. อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 6 กันยายน 2562 100 74 รายชื่อ