สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโขงเจียม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 6 กันยายน 2562 150 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 7 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 8 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 14 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 15 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 17 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 24 กันยายน 2562 100 37 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 25 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ