สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองอุบลราชธานี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลากลางบ้านบ้านนาใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกระโสบ 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 19 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ