สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศิลาลาด

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จัวหวัดศรีสะเกษ 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ