สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพยุห์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 6 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 8 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 15 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 20 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 27 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 3 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 10 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 17 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 24 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ