สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเบญจลักษ์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 10 กันยายน 2562 100 42 รายชื่อ
2. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 11 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
3. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 12 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
4. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 13 กันยายน 2562 100 35 รายชื่อ