สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีรัตนะ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 12 กันยายน 2562 160 76 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 13 กันยายน 2562 100 21 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 19 กันยายน 2562 10 1 รายชื่อ