สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโนนคูณ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 5 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 13 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 19 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 26 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 2 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 9 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 16 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 23 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 30 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ