สรุปยอดห้องอบรม อำเภออุทุมพรพิสัย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 14 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 15 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 3 กันยายน 2562 45 30 รายชื่อ