สรุปยอดห้องอบรม อำเภอขุนหาญ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 6 สิงหาคม 2562 30 20 รายชื่อ
2. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 8 สิงหาคม 2562 30 3 รายชื่อ
3. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 20 สิงหาคม 2562 50 8 รายชื่อ
4. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 18 กันยายน 2562 150 53 รายชื่อ
5. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2 สิงหาคม 2562 30 1 รายชื่อ
6. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 5 สิงหาคม 2562 50 31 รายชื่อ
7. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 6 สิงหาคม 2562 0 9 รายชื่อ
8. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 8 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
9. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 9 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
10. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 13 สิงหาคม 2562 30 22 รายชื่อ
11. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 20 สิงหาคม 2562 50 19 รายชื่อ
12. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 28 สิงหาคม 2562 0 4 รายชื่อ
13. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 5 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
14. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 6 สิงหาคม 2562 0 14 รายชื่อ
15. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 26 สิงหาคม 2562 50 49 รายชื่อ
16. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 27 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
17. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
18. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 3 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
19. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 9 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
20. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
21. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 16 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
22. เทศบาลตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
23. เทศบาลตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 5 สิงหาคม 2562 40 15 รายชื่อ
24. เทศบาลตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 7 สิงหาคม 2562 40 37 รายชื่อ
25. เทศบาลตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 14 สิงหาคม 2562 60 58 รายชื่อ
26. เทศบาลตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2562 60 57 รายชื่อ
27. เทศบาลตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 17 สิงหาคม 2562 60 23 รายชื่อ
28. เทศบาลตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 19 สิงหาคม 2562 75 48 รายชื่อ
29. เทศบาลตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 20 สิงหาคม 2562 75 50 รายชื่อ
30. เทศบาลตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 26 สิงหาคม 2562 75 50 รายชื่อ
31. เทศบาลตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 27 สิงหาคม 2562 75 49 รายชื่อ