สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปรางค์กู่

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 13 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ