สรุปยอดห้องอบรม อำเภอขุขันธ์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 6 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 8 สิงหาคม 2562 100 19 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 13 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 15 สิงหาคม 2562 100 57 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 15 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 16 สิงหาคม 2562 100 92 รายชื่อ
8. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 20 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 20 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 22 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 23 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 27 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 27 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 29 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 30 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 3 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ