สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกันทรลักษ์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละลาย 23 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาจ 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลชำ 3 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 3 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม 4 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา 5 กันยายน 2562 102 102 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 6 กันยายน 2562 100 91 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน 10 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน 11 กันยายน 2562 96 96 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลรุง 12 กันยายน 2562 115 115 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 13 กันยายน 2562 120 112 รายชื่อ