สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกันทรารมย์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 1 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
2. อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 8 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
3. อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 14 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
4. อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 15 สิงหาคม 2562 60 57 รายชื่อ
5. อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 22 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
6. อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 29 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
7. อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 5 กันยายน 2562 180 102 รายชื่อ
8. อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ (รัตน์ติยา) 24 กันยายน 2562 170 1 รายชื่อ