สรุปยอดห้องอบรม อำเภอยางชุมน้อย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาศาสตร์พระราชา สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 9 สิงหาคม 2562 20 36 รายชื่อ
2. ศาลาศาสตร์พระราชา สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
3. ศาลาศาสตร์พระราชา สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
4. ศาลาศาสตร์พระราชา สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 13 กันยายน 2562 21 20 รายชื่อ