สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองศรีสะเกษ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ 9 สิงหาคม 2562 20 9 รายชื่อ