สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโนนนารายณ์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 20 สิงหาคม 2562 100 89 รายชื่อ
2. หอประชุมอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 26 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. หอประชุมอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 2 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
4. หอประชุมอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 9 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 23 กันยายน 2562 50 29 รายชื่อ