สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีณรงค์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ