สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพนมดงรัก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สนง.เกษตรอำเภอพนมดงรัก 24 กันยายน 2562 40 31 รายชื่อ