สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสังขะ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 14 สิงหาคม 2562 100 100 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 19 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 20 สิงหาคม 2562 100 33 รายชื่อ