สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศีขรภูมิ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 23 สิงหาคม 2562 70 20 รายชื่อ