สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสนม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 7 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 14 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 21 สิงหาคม 2562 30 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 11 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 18 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 25 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ