สรุปยอดห้องอบรม อำเภอรัตนบุรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 6 สิงหาคม 2562 50 14 รายชื่อ
2. สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 8 สิงหาคม 2562 50 12 รายชื่อ
3. สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 15 สิงหาคม 2562 50 46 รายชื่อ
4. สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 20 สิงหาคม 2562 50 12 รายชื่อ
5. สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 27 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ