สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกาบเชิง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 14 สิงหาคม 2562 20 15 รายชื่อ
2. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 20 สิงหาคม 2562 30 1 รายชื่อ
3. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 21 สิงหาคม 2562 30 1 รายชื่อ
4. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 2 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
6. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 9 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
7. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 10 กันยายน 2562 90 0 รายชื่อ
8. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 16 กันยายน 2562 90 3 รายชื่อ
9. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 17 กันยายน 2562 90 0 รายชื่อ
10. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 24 กันยายน 2562 250 153 รายชื่อ
11. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 25 กันยายน 2562 250 11 รายชื่อ